شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (رجا)

شرکت تعمیر و بازسازی لوکوموتیو