پیاده سازی سرور روم و شبکه داخلی

راه اندازی سرور رووم و شبکه